Vedtægter 2021

VEDTÆGTER FOR ALBERTSLUND RIDEKLUB

§ 1 KLUBBENS NAVN OG FORMÅL Klubbens navn er Albertslund Rideklub (ARK). Klubbens hjemsted er Albertslund Ridecenter, Gl. Landevej 24, 2620 Albertslund, i Albertslund Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af ridekonkurrencer og andre arrangementer af forskellig art samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§ 2 TILHØRSFORHOLD Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de nævnte forbunds vedtægter, reglementer og voldgiftsbestemmelser.

§ 3 MEDLEMMER

Stk. 1) I klubben kan optages juniormedlemmer, seniormedlemmer og rideskoleryttere. Man er junior til og med det kalenderår, hvori man fylder 18 år. Indmeldelse kan ske elektronisk via indmeldelse på klubbens hjemmeside eller ved brug af indmeldelsesblanket, som kan fås på ARC’s kontor eller hentes på klubbens hjemmeside: www.albertslundrideklub.dk Blanketten sendes til Albertslund Rideklub, Gl. Landevej 24, 2620 Albertslund, eller sendes på mail kasserer@albertslundrideklub.dk . Medlemskabet gælder fra den dato, hvor indmeldelsen modtages af bestyrelsen. Man er først stemme ved generalforsamlingen, eller deltagele i arrangementer, når kontingentet er betalt. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Stk. 2) Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maksimum 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for karantænen. Medlemmet skal have lejlighed til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Sager om karantæne kan af såvel medlem som bestyrelse indbringes for Dansk Ride Forbund. Stk. 3) Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 4 KONTINGENT Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Et medlem, der er i restance i 3 måneder med medlemskontingentet, kan slettes som medlem. Vedkommende kan optages på ny mod betaling af restancen. Alle opstaldede og parter skal være medlem af rideklubben, for at måtte benytte faciliteterne på stedet.

§ 5 KLUBBENS LEDELSE Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer + 2 suppleanter + 2 juniorrepræsentanter uden stemmeret. Alle medlemmer af bestyrelsen skal være amatører.
Formanden leder klubbens anliggender i forening med den øvrige bestyrelse, men kan dog i presserende tilfælde handle alene, men skal så redegøre for sine beslutninger på det førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Ved formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted. Sekretæren skriver referat af de afholdte møder og har ansvar for protokollen.

§ 6 BESTYRELSESMØDER Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og ved dennes forfald næstformandens. For at en bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

§ 7 ØKONOMIEN Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens interesser på bedste måde. Den likvide formue – ud over den daglige kassebeholdning – skal indsættes på anfordringskonto eller kassekredit i anerkendt pengeinstitut. Klubben tegnes af et bestyrelsesmedlem og kasserer i forening. Regnskabsåret følger kalenderåret, og regnskabet afsluttes den 31. december. Kassereren skal føre et specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter, og på den ordinære generalforsamling fremlægges det reviderede driftsregnskab og status til godkendelse. Kassereren tegner klubben i økonomiske forhold via netbank og girobank. Kassereren aflægger kvartalsrapport over for resten af bestyrelsen med udskrift af bevægelserne på netbank.

§ 8 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formanden aflægger beretningen til godkendelse. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fastlæggelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6a. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem, der vælges for 2 år ad gangen i lige årstal. 6b. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal. 6c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for 1 år. 6d. Valg af 2 juniorrepræsentanter, der vælges for 1 år. 7. Valg af 4 medlemmer og 4 suppleanter til brugerrådet for ARC i henhold til brugerrådets vedtægter. 8. Valg af diverse udvalg, der vælges for 1 år. 9. Valg af en uvildig og af bestyrelsen uafhængig revisor samt 1 revisorsuppleant, der begge vælges for 1 år. 10. Eventuelt. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel gennem annoncering på klubbens hjemmeside, ved opslag på ridecentret og på facebook. Opslaget skal indeholde dato, tid og sted for afholdelse samt dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage inden generalforsamlingen. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Alle restancefrie medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. For at kunne stemme til generalforsamlingen skal man have været medlem af klubben i mindst 3 måneder, gældende fra den dag klubben modtager indmeldelsen. Medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Personer under 15 år har ikke stemmeret. Dirigenten skal godkende og underskrive referatet fra generalforsamlingen senest 7 dage efter generalforsamlings afholdelse.

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER Til ændring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 af de stemmeberettigede aktive medlemmer indgiver begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem annoncering på klubbens hjemmeside, ved opslag på ridecentret og på facebook. Opslaget skal indeholde dato, tid og sted for afholdelse samt dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 30 dage efter lovligt fremsat begæring. Adgangsbetingelserne er de samme som ved den ordinære generalforsamling.

§ 11 KLUBBENS OPLØSNING Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på en generalforsamling med dette formål, hvor mindst ¾ af de stemmeberettigede i klubben skal give møde. Til opløsning af klubben kræves 2/3 ja-stemmer blandt de fremmødte. Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede ikke giver møde til den første generalforsamling, kan der indkaldes til en ny med 14 dages varsel, og denne generalforsamling er så beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Såfremt klubben opløses i henhold til denne paragraf, skal alle aktiver i klubben deponeres i Albertslund Kommune og skal henstå i 5 år til en eventuel frigivelse for nydannelse af en klub i samme idrætsgren. Først efter 5 års forløb kan Albertslund Kommune anvende aktiverne til andre formål.

Ændring af §§ 3 og 8, vedtaget på generalforsamling 13. marts 2012. Ændring af § 5, vedtaget på generalforsamling 13. marts 2013. Ændring af §§ 3, 5, 7 og 8, vedtaget på generalforsamling 4. marts 2014. Ændring af §§ 3, 8 og 10 er vedtaget på generalforsamling i marts 2015.